موضوع جستجو: PAC - ۲ مورد پیدا شد

۱ . خبر 1 : متن کامل متن کامل متن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن کاملمتن کامل متن
۲ . پلی آلومینیوم کلراید : اما امروزه PAC به طور گسترده ای به عنوان جایگزین برای دو منعقد کننده قدیمی استفاده می گردد. پلی آلومینیوم کلراید به دو صورت جامد و مایع ارائه می گردد.