موضوع جستجو: انعقاد آب - ۳ مورد پیدا شد

۱ . پلی آلومینیوم کلراید : در فرآیند انعقاد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. رایج ترین منعقد کننده های ‏ اولیه  برای تصفیه آب و حذف کدورت سولفات آلومینیوم و کلروفریک بودند، اما امروزه PAC به
۲ . پودر کلر ایرانی : نهایت به انعقاد آب هم کمک مى‌کند. پرکلرین معمولا در بسته بندی های 30 ، 40 و 45 کیلویی عرضه می گردد و در ایران دو کارخانه نیرو کلر اصفهان و
۳ . سیترات سدیم : عامل ضد انعقاد خون به کار می رود و از خصلت اسیدی خون می کاهد‎ و همچنین در جدا سازی پلاسما از خون کامل نیز کاربرد دارد.‎ -  از سیترات سدیم