موضوع جستجو: کلسیم کلرید چینی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . پودر کلر هندی : هیپوکلریت کلسیم یا پرکلرین ماده ایست سفید رنگ با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی کردن آب و سایر محلول های آلوده بکار میرود. بسیاری از مردم هیپوکلریت کلسیم را
۲ . رزین های تبادل یونی : با یون کلسیم و منیزیم موجود در ساختمان را داشتند. در سال 1870 با انجام آزمایش های متعددی ثابت شد که بعضی از کانی های طبیعی(زئولیت) ‏توانایی انجام تبادل یون
۳ . کلرید کلسیم خوراکی : کلرور کلسیم یا کلرید کلسیم یک ترکیب شیمایی متشکل ازکلسیم و کلر است که سفید رنگ می باشد و در آب بسیار محلول است. انحلال این ماده در آب