موضوع جستجو: ویسکوزیته 2500 - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کربوکسی متیل سلولز : که کنترل ویسکوزیته هدف ‌باشد از آن استفاده می‌گردد، زیراکربوکسی متیل سلولز حتی در حضور یون کلسیم نیز ژل تشکیل نمی‌دهد. اینکه این ‏ماده عامل کنترل ویسکوزیته است باعث شده