موضوع جستجو: مالتو دکسترین چینی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مالتو دکسترین : شده نشاسته مالتو دکسترین می باشد که از هیدرولیز محدود نشاسته ذرت که DE آن کمتر از 20 و شامل پلی ساکاریدها و الیگوساکاریدها است، تولید می شود. ‏مالتودکسترین با‎