موضوع جستجو: قیمت آس سولفام - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آسپارتام : یکی از مشهورترین شیرین کننده های مصنوعی که امروزه در اکثر رستوران ها، سوپرمارکت ها وحتی آشپزخانه ها یافت می شود آسپارتام نام دارد. آسپارتام یک ترکیب سنتتیک