موضوع جستجو: فروش مالتو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مالتو دکسترین : یکی از مشتقات اصلاح شده نشاسته مالتو دکسترین می باشد که از هیدرولیز محدود نشاسته ذرت که DE آن کمتر از 20 و شامل پلی ساکاریدها و الیگوساکاریدها