موضوع جستجو: سوربات فوفنگ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سوربات پتاسیم خوراکی : سوربات پتاسیم (Potassium sorbate) یک ماده شیمیایی و ضد کپک است که فرمول شیمیایی آن‎ C6H7KO2 ‎ می باشد و با نام های سوربیستات پتاسیم و سوربات پتاس