موضوع جستجو: سلولزگام - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کربوکسی متیل سلولز : کربوکسی متیل سلولز (Carboxymethyl cellulose) یا سلولوزگام (‎ (Cellulose Gum‏عبارت است از یک گرد سفید رنگ، بی بو، قابل تعلیق در آب و تحت شرایط نرمال ‏غیر قابل