صنایع شیمیایی و صنعتی

شامل مواد شیمیایی مورد نیاز در بخش صنعت، جهت تبدیل مواد خام به مواد مورد نظر در کارخانجات و و مراکز صنعتی می باشد.