صنایع رنگ و اسانس

شامل انواع رنگ های خوراکی و اسانس های مورد نیاز جهت ایجاد طعم و رنگ و بوی دلخواه به صنایع غذایی